Privatlivspolitik

For behandling af personoplysninger i forbindelse med anmeldelse af krav og klage over afvist skade

I forbindelse med Deres anmeldelse behandler vi en række oplysninger om Dem. Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 13 skal vi i den forbindelse give Dem en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om Dem.

De oplysninger, vi skal give Dem, er følgende:

 1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontaktes vi?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af Deres personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande
 6. Oplysningernes oprindelse
 7. Opbevaring af Deres personoplysninger
 8. Deres rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontaktes vi?
Qudos Insurance A/S under konkurs er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om Dem. De finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Qudos Insurance A/S under konkurs
v/kurator Boris Frederiksen, Advokatfirmaet Poul Schmith
Sundkrogsgade 21,
2100 København, Danmark
CVR-nr.: 33956967
Mail: qudos@kammeradvokaten.dk

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af Deres personoplysninger
Vi behandler Deres personoplysninger i forbindelse med behandlingen af Deres anmeldelse. Retsgrundlaget for vores behandling af Deres personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, for så vidt angår almindelige og fortrolige personoplysninger, idet vores behandling af Deres personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

CPR-nr. behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Hvis De indsender følsomme personoplysninger via vores anmeldelsesportal, bliver de behandlet med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og art. 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige og fortrolige personoplysninger om Dem, når De anmelder Deres krav eller klage over en afvist skade i vores anmeldelsesportal. De oplysninger, vi behandler om Dem, er følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nr.
 • Nationalitet
 • Policenummer
 • Skadesnummer
 • Oplysninger omkring skaden
 • Betalingsoplysninger

Derudover behandler vi de personoplysninger, som De i øvrigt måtte indgive til os i Deres anmeldelse eller uploadede dokumenter via anmeldelsesportalen.

4. Modtagere eller kategorier af modtager
Vi videregiver eller overlader Deres personoplysninger til følgende modtagere:

 • Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
 • Andre nationale garantifonde (hvis nogen)

5. Overførsel til modtagere i tredjelande
Vi overfører ikke Deres personoplysninger til modtagere i tredjelande, dvs. lande uden for EU og EØS.

6. Oplysningernes oprindelse
Deres oplysninger indsamles via vores anmeldelsesportal, når De anmelder Deres krav eller klage. Vi behandler kun de oplysninger, som De selv angiver i forbindelse med Deres anmeldelse.

7. Opbevaring af Deres personoplysninger
Vi opbevarer Deres personoplysninger i 10 år efter afslutning af bobehandlingen.

8. Dine rettigheder
De har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem. Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse
  De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har De ret til at få slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  De har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af Deres personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.